Personalpolitik

Personalo politika yra Bendrovės filosofijos dalis. Siekdama įgyvendinti savo strategiją ir užsibrėžtus tikslus, Bendrovė siekia užtikrinti geriausias sąlygas savo darbuotojams. Bendrovės veiklos sėkmę lemia tai, kad kiekviename žingsnyje yra vadovaujamasi esminiais personalo politikos principais:

Pagarba ir bendradarbiavimas.

Darbo santykiai Bendrovėje yra grindžiami abipuse pagarba, pasitikėjimu, bendradarbiavimu, atviru ir skaidriu bendravimu. Iš darbuotojų Bendrovė tikisi draugiško ir atviro požiūrio, vidinės motyvacijos, noro bendradarbiauti ir siekti aukštų standartų.

Darbuotojų lygybė.

Bendrovės darbuotojams suteikiamos lygios įsidarbinimo, tobulėjimo ir karjeros galimybės, taikomos vienodos darbo apmokėjimo sąlygos nepaisant jų lyties, amžiaus ar tautybės. Bendrovėje netoleruojama bet kokia diskriminacija.

Atlygis.

Bendrovės darbuotojams mokamas konkurencingas ir sąžiningas atlygis už darbą, sutartas darbo užmokestis mokamas laiku, nustatytu periodiškumu, suteikiamos visos socialinės garantijos, Bendrovė nevengia vykdyti jokių savo įsipareigojimų darbuotojams, susijusių su atlyginimu už darbą ir socialine apsauga.

Darbuotojų motyvacija.

Bendrovė stengiasi tapti patraukliu darbdaviu darbuotojams ir siekia stiprinti darbuotojų pasitenkinimą darboviete bei lojalumą. Kiekvienam naujam darbuotojui, sėkmingai išlaikiusiam darbo bandomąjį laikotarpį, įteikiamas Bendrovės darbuotojo ženklelis. Bendrovėje kartu švenčiamos mažos ir didelės šventės, Bendrovė suteikia darbuotojams finansinę paramą atsitikus nelaimei, darbuotojai yra skatinami kartu leisti laisvalaikį, pramogauti (dalyvauja velo-maratonuose, baidarių žygiuose).

Darbuotojų mokymai.

Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo profesionalių specialistų. Kvalifikacija, profesionalumas bei stipri vidinė motyvacija yra pagrindas, kuriuo remiantis atrenkami įvairių sričių darbuotojai. Bendrovėje yra svarbu, kad pradedantis dirbti žmogus sugebėtų ir norėtų pats mokytis ir prisitaikyti prie darbo aplinkos. Bendrovė skatina nuolatinį profesinį ir asmeninį tobulėjimą, dalinimąsi patirtimi tarp darbuotojų. Bendrovėje organizuojami išoriniai ir vidiniai mokymai, darbuotojai yra įtraukiami Bendrovėje diegiant veiklos meistriškumo (LEAN) metodus, darbuotojams yra sudarytos sąlygos teikti ir įgyvendinti darbinės veiklos ir darbo sąlygų gerinimo pasiūlymus ir idėjas. Už įgyvendintus naudingus pasiūlymus darbuotojai apdovanojami prizais. Bendrovė nuolat siekia, kad darbuotojai būtų susipažinę su naujausiomis technologijomis ir darbo metodais.

Veiklos vertinimas.

Bendrovėje numatytas metinis darbuotojų darbinės veiklos vertinimas. Vertinimo metu išgryninami pagrindiniai kiekvieno darbuotojo darbinės veiklos aspektai, nustatomos sėkmingiausiai atliktos užduotys, iškilę sunkumai ir juos lėmusios priežastys, yra nustatyti darbuotojų vertinimo kriterijai, numatomi ateities veiklos tikslai, nustatomi reikalingi nauji įgūdžiai, mokymų poreikiai, aptariama motyvacija ir perspektyvos.

Gerų darbo sąlygų užtikrinimas.

Bendrovė siekia, kad darbuotojams būtų užtikrintos saugios ir patogios, visus reikalavimus atitinkančios darbo vietos. Yra vertinamos darbo ir aplinkos sąlygos, sprendžiami darbovietės saugumo ir darbuotojų sveikatos klausimai, atliekami periodiniai sveikatos patikrinimai. Darbuotojams nemokamai suteikiama, skalbiama ir atnaujinama darbinė apranga, suteikiamos visos darbui reikalingos priemonės ir įranga.

Atitikimas darbo teisei.

Bendrovė vadovaujasi darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir reikalavimais įdarbinant bei atleidžiant darbuotojus, kontroliuojant jų darbo ir poilsio režimą.

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Bendrovė siekia, kad būtų užtikrinama pusiausvyra tarp darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo. Atsižvelgiant į darbuotojų darbo funkcijas sudaromos galimybės pasirinkti patogesnį darbo laiką.

Pagrindiniai Bendrovės personalo politikos principai yra įtvirtinti šiuose Bendrovės patvirtintuose dokumentuose:

  • darbo tvarkos taisyklėse;
  • darbuotojų pareiginiuose nuostatuose;
  • darbo apmokėjimo sistemoje;
  • lygių galimybių politikoje;
  • asmens duomenų tvarkymo taisyklėse;
  • nulinės tolerancijos korupcijai politikoje;
  •  nulinėje dovanų politikoje;
  • interesų konfliktų valdymo apraše.

 

Bendrovėje sudaryta ir veikia darbo taryba, užtikrinamas nuolatinis dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų.